Детска градина №20 „Весели очички“

Настоятелство

20 дек 2016

Настоятелството е изборен орган на обществеността за подпомагане образователната дейност на Детската градина. То е доброволно сдружение на родителите от Детската градина и функционира като юридическо лице с нестопанска цел за осъществяване на общественополезна дейност. Настоятелството организирва дейността си при условия и по реда на Закона за юридеческите лица с нестопанска цел и съответните разпоредби на на ЗПУО.

В устава на Настоятелство „Весели очички“ при ДГ №20 са посочени общесвенополезните дейности регламентирани съгласно чл. 309 от ЗПУО.

С РЕШЕШЕНИЕ№207/30.11.2016 г. на Хасковски Окръжен Съд за Настоятелство „Весели очички“ са вписани промени относно регистрираните обстоятелства за сдружението в регистъра за юридическите лица с нестопанска цел.

Вписани нови членове както следва :

Председател

  • Илиана Костова

Заместник председател

  • Златина Пеневска

Членове

  • Петя Димитрова
  • Лилия Ангелова
  • Мария Йорданова
  • Славейка Малакова
  • Петя Лавчева
  • Лидия Димова